Bel of mail direct met Juul: 

Privacyverklaring

Inleiding

Juul Knijn Re-integratie gaat zo zorgvuldig mogelijk om met alle persoonsgegevens die zij verwerkt, waaronder die van haar opdrachtgevers, re-integratiekandidaten en andere relaties. Alle persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG. De bedrijfsgegevens van Juul Knijn Re-integratie zijn als volgt:

bedrijfsadres: Molengraafseweg 19, 5281 LN, Boxtel
e-mailadres: info@juulknijnreintegratie.nl
kvk-nummer: 76956458

Van wie worden er persoonsgegevens verwerkt?

Juul Knijn Re-integratie verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen bij haar) opdrachtgevers, re- integratiekandidaten, (contactpersonen bij) werkervaringsplaatsen, ketenpartners (zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, enz.) en eventuele andere personen waarmee Juul Knijn Re-integratie contact onderhoudt.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Juul Knijn Re-integratie verwerkt persoonsgegevens op grond van de volgende doelen en gronden:

 1. om uitvoering te geven aan overeenkomsten, in het bijzonder opdrachten die ertoe strekken de re-integratie of
  begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid te
  verzorgen,
 2. voor zover dat nodig is om dergelijke overeenkomsten tot stand te brengen,
 3. omdat Juul Knijn Re-integratie daar een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijvoorbeeld om te kunnen
  communiceren, in contact te kunnen blijven en/of in contact te kunnen komen met voormalige, huidige en
  potentiële klanten en relaties;
 4. en in een voorkomend geval omdat Juul Knijn Re-integratie dat wettelijk verplicht is

Indien nodig, kan Juul Knijn Re-integratie uw toestemming vragen voor een bepaalde verwerking van
persoonsgegevens. U hebt dan te allen tijde het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken.

Om welke soorten gegevens gaat het?

Alleen indien dit in overeenstemming is met de bovenstaande doelen en gronden, verwerkt Juul Knijn Re-integratie uw persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens er verwerkt worden, is telkens afhankelijk van wat er in de gegeven context nodig is. U kunt van Juul Knijn Re-integratie verwachten dat zij niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is.

De verwerkte persoonsgegevens kunnen onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens (van klanten) en gegevens die nodig zijn om effectief invulling te geven aan de re-integratie en/of begeleiding van de kandidaat.

Ook kan het voorkomen dat Juul Knijn Re-integratie zelf persoonsgegevens verzamelt, bijvoorbeeld als dat nodig is voor de continuïteit van haar bedrijfsvoering of het organiseren dan wel bijwonen van een evenement. Dit zijn dan telkens persoonsgegevens die door u als betrokkene zelf vrijwillig beschikbaar zijn of worden gesteld, bijvoorbeeld online.

Hoe zit het met beveiliging en vertrouwelijkheid?

Juul Knijn Re-integratie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Juul Knijn Re-integratie draagt ervoor zorg dat de door haar verwerkte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Juul Knijn Re-integratie legt gelijkwaardige verplichtingen op het gebied van beveiliging en vertrouwelijkheid op aan door haar ingeschakelde verwerkers.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Juul Knijn Re-integratie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de op pagina één beschreven doelen te realiseren. Na afronding van een overeenkomst, worden de persoonsgegevens die enkel in verband met die overeenkomst zijn verwerkt, in ieder geval bewaard zolang de kans bestaat dat nog na contact plaats kan gaan vinden.

Met welke derden worden persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden door Juul Knijn Re-integratie uitsluitend als dit voor een van de hiervoor omschreven doeleinden nodig is, doorgegeven aan derden. Voor het effectief begeleiden van een re-integratiekandidaat kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn persoonsgegevens te delen met andere partijen, zoals een verzuimcoördinator of een mogelijke werkervaringsplaats. Ook kan het zo zijn dat Juul Knijn Re-integratie een andere professionele partij inschakelt of diensten laten uitvoeren in het kader waarvan persoonsgegevens doorgegeven worden, zoals voor:

 1. documenten- en dossierbeheer
 2. financiële administratie en verslaglegging
 3. ICT en dienstverlening daar omheen
 4. faciliteren van websites en sociale media-accounts

Worden er ook online persoonsgegevens verwerkt?

Website

Juul Knijn Re-integratie maakt op haar website, www.juulknijnreintegratie.nl, geen gebruik van cookies, althans enkel van functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op een computer, tablet, smartphone of ander device. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede technische werking van de website en uw gebruiksgemak, bijvoorbeeld het onthouden van voorkeursinstellingen.

Sociale media

Juul Knijn Re-integratie maakt gebruik van sociale media zoals LinkedIn. Indien er door Juul Knijn Re-integratie persoonsgegevens op sociale media worden geplaatst, gebeurt dat altijd ter verwezenlijking van de doelen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Op berichten die derden op de sociale media-account(s) van Juul Knijn Re- integratie plaatsen of op het doorplaatsen van berichten heeft Juul Knijn Re-integratie geen directe invloed. Daarvoor aanvaardt zij dan ook geen aansprakelijkheid. Mocht u op de sociale media-account(s) van Juul Knijn Re-integratie ongewenst persoonsgegevens van uzelf tegenkomen, neem dan contact op met Juul Knijn Re-integratie.

Gegevens die u zelf publiceert op social media kunnen bovendien (automatisch) worden verwerkt door de betreffende social media-provider. Dit spreekt voor zich, maar Juul Knijn Re-integratie vindt het toch goed u hier ter volledigheid op te wijzen.

Websites van derden

In de digitale uitingen van Juul Knijn Re-integratie (zoals website, sociale media-accounts en mailings) kunnen hyperlinks naar andere websites staan. Juul Knijn Re-integratie kan niet instaan voor hoe die partijen omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook uitdrukkelijk alleen van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens door Juul Knijn Re-integratie.

Welke rechten hebt u als betrokkene

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging indienen bij Juul Knijn Re-integratie. Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u per e-mail bezwaar maken en/of verzoeken om de verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U dient uw verzoek of bezwaar te richten aan info@juulknijnreintegratie.nl U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen hebt bij hoe Juul Knijn Re-integratie met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u echter ook altijd vragen om een mondelinge toelichting. Juul Knijn Re-integratie geeft die graag.

Let op
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Oude versies verliezen daarmee hun gelding. Op de website van Juul Knijn Re-integratie vindt u altijd de meest recente versie.

Voor wie?

Werkgever | HR

Kort of langdurig ziekteverzuim, daar wil je een passende, duurzame oplossing voor. Op prettige en correcte wijze wijst Juul Knijn je de weg.

Arbeidsdeskundige | Bedrijfsarts

Een goede samenwerking tussen arbeidsdeskundige, bedrijfsarts en re-integratieadviseur is goud waard. Kom samen met Juul Knijn Re-integratie tot succesvolle trajecten.

Verzekeraar

Ziekteverzuim is een kostbare aangelegenheid. Juul Knijn Re-integratie houdt het belang van de werkgever en kandidaat maar ook van de verzekeraar scherp in de gaten.

Werknemer

Voor werknemers is het soms spannend om een re-integratietraject in te gaan. Wat houdt het precies in? Juul Knijn begeleidt je deskundig, zonder waardeoordeel.